SOOVITUSED

LAE ALLA

1. TUGIVÕRGUSTIK

Sa võid vajada tuge koduste kohustuste täitmisel, kui oled erakonnatööga hõivatud.

 • Valmista lähedased saabuvaks ette, nt räägi nendega läbi eesolev kiire või keeruline aeg ja sellest tulenevad muutused.
 • Mõtle läbi, kes toetab sind koduste ülesannete täitmisel (nt partner, vanemad, head tuttavad).
 • Sõlmi lähedastega kokkulepped (kes millega aitab).


Räägi tuttavatele, et soovid poliitikasse minna
. Su tutvusringkond saab sind aidata korjanduses, vabatahtlike ja sponsorite leidmisel, valijate veenmisel ja lihtsalt hea nõuga. Ära karda küsida nõu ja abi.

 • Suurenda oma tutvusringkonda ja poolehoidjaid.


Erakonnatöös osalemine võib vajada lisavahendeid, mis on seotud näiteks koosolekutele sõitmisega, samuti, kui otsustad valimiskampaanias osaleda.

 • Mõtle, kas sul on vajalikud vahendid olemas, ja kaalu vajadusel lisavahendite leidmist (eriti kui plaanid kandideerida).
 • Mõtle, kelle käest sa raha vastu võtad ja mida selle eest vastu oodatakse.


Leia endale mõttekaaslased, kelle toel enda mõtteid arendada ja oskuseid lihvida.
Näiteks on erakondadel enamasti naisühendused, mis koondavad naisliikmeid ja pakuvad tuge ning võimalusi enesearenduseks. Mõttekaaslasi leiad ka erinevatest kodanikuühiskonna gruppidest või oma tutvusringkonnast.

 • Otsi nõu ja tuge neilt, kes on ühiskondlikult aktiivsed, poliitikas juba tegevad või sellega seotud olnud.

Naised poliitikas kogemuslugu: pere- ja tööelu ühildamine

Kui ma olin Euroopa Parlamendis, läksin ma Brüsselisse oma 2,5-aastase lapsega üksinda ja seal ei olnud mul mingit tugivõrgustikku. Samas on väga oluline suhete ehitamine teiste kolleegidega. Tihti kutsuti mind igasugustele õhtustele üritustele ja ma ütlesin ära, sest läksin oma lapsele lasteaeda järgi. Kui ma hakkasin seda ütlema, et miks ma ei saa tulla, olin avatud ja ütlesin, et lähen lapsele järgi. Tuli välja, et ka teistel on lapsed ja et me saame need kohtumised ühendada. Teha neid kohtumisi mänguväljakul ja ühendada meeldiv kasulikuga. Kui sa oled oma murede suhtes avatud, siis on võimalik leida neile lahendused.

Teiselt poolt on need ootused, eriti Eesti ühiskonnas, et naine tegeleb koduga. Enne valimisi oli väga palju kohtumisi, viimane lõppes õhtul Tartus ja mul oli vaja veel Tallinnasse koju sõita. Kui 2 tundi koosolekut ja küsimustele vastamist oli selja taga, siis ma sõnasin, et ma tõmbaks siinkohal joone alla ning läheksin koju, et oma peret ka veel täna näha. Seepeale sain tagasisideks, et miks te üldse võtate sellise ülesande kui pere on teie prioriteet. Ja üks vanem kolleeg ütles, et ära kunagi ütle, et lähed oma pere juurde, vaid et sul on teine koosolek.

Kaja Kallas

2. MINAPILT

Poliitikasse on kergem minna ja seal läbi lüüa, kui sul on eesmärk, küsimus või teema, millega tahad tegeleda. Eesmärgi silme ees hoidmine aitab sul ületada raskemaid hetki ning võimaldab leida mõttekaaslasi, kellega koos poliitikas muutust esile kutsuda. Enne poliitikasse sisenemist mõtle enda jaoks selgeks ja pane kirja:

 • Mida tahad poliitikas saavutada ja millised on soovitavad vaheetapid. Kui su ambitsioon on suurem, kui võimaldatakse (nt valimisnimekirjas ettepoole saada), siis vali teine tee ja anna sellest teada – ole otsusekindel!
 • Millised on teemad, mis sulle kõige enam korda lähevad ja mida sa edendada soovid.
 • Võrdle enda maailmavaadet erakonna väärtustega ja mõtle, kas need ühtivad sel määral, et tahaksid nende edendamisse ka ise panustada.
 • Millist rolli ja vastutust tahad poliitikas võtta. Näiteks kas soovid kaasa aidata mõne poliitiku valimiskampaaniale? Soovid ise kandideerida, et valituks osutudes otsuseid kujundada?

Kui siht on selge, on lihtsam ka plaani pidada.


Kuna poliitikud on avalikkuse ja meedia teravdatud tähelepanu all, siis on kasulik teada oma tugevusi ja puudusi.
Saad seda teadmist ära kasutada, rõhudes enda tugevamatele oskustele ja omadustele ning hoiduda puudusi esile toovatest olukordadest.

 • Mõtle läbi ja pane kirja, millised on sinu tugevused, eriti need, mis toetavad sind avalikul esinemisel, läbirääkimistel, veenmisel ja argumenteerimisel.
 • Mõtle läbi ja pane kirja, millised on sinu nõrkused või puudused. Tee plaan, kuidas neid arendada ja pane end kirja näiteks liidrioskuste arendamise, eneseväärtustamise, otsustamise, avaliku esinemise või enesekehtestamise koolitustele.
 • Kui sul tekib oma oskuste või võimekuse osas kahtlusi, valideeri oma hinnangut kellegi teisega. Arvesta, et sa võid olla enda suhtes liiga kriitiline. Selgita sealjuures välja, mida sinult erakonnatöös täpselt eeldatakse ja oodatakse.
 • Kasuta ära kogemusi, mida oled omandanud mõnes muus valdkonnas. Näiteks kui sul on varasemast töökogemusest juhtimiskogemus, siis saad seda kasutada ka poliitikas.


Kui poliitika tundub sinu jaoks jõuline ja meestekeskne, siis tea, et suure tõenäosusega leiad erakonnas mõttekaaslasi, kellega end hästi tunned või isegi olukorda muudad.
Osa sinu eesmärgist võib olla muuta ka seda, kuidas poliitikat tehakse, seda, kes seal tegutsevad, millised teemad poliitikas esil on jne.

 • Mõtle, kas sul on erakonnas mõttekaaslasi, sõpru, tuttavaid, kes sind (eriti alguses) toetada saavad.
 • Ära lase ennast heidutada väidetest, et sul ei ole ambitsiooni või vahendeid, et poliitikas aktiivne olla. Otsi sel juhul toetust ja küsi nõu. Tuge võid saada näiteks erakonna naisühendusest või mõnelt kogenumalt liikmelt.
 • Leia endale erakonnas inimene, mentor, kes on poliitikas kogenum ja kellega saad vajadusel nõu pidada.

Kui minu lapseootus sai avalikuks siis hakkasin saama kirju, et miks sa sinna Riigikokku läksid, kui sa kavatsed lapsi hakata saama. See on valijate petmine kui koju jääd, sul on mandaat olemas ja peaksid poliitikat tegema. Teisalt, kui sa lapse kõrvalt tööl käid, siis kes temaga tegeleb, mis ema sa oled kui sa tema kõrvalt tööd teed? Ükskõik kumba ma otsustan, kas tööd teha või koju jääda, on see vale otsus. Sellisel maastikul saabki teha ainult nii, nagu su enda jaoks õige on.

Riina Sikkut

3. ERAKOND

Kui sa alles kaalud, kas astuda erakonda, saad ennast kurssi viia ja ette valmistada selle osas, kuidas erakond sind (naisena) poliitikas läbi löömisel toetab. Õigete küsimuste esitamise või teema tõstatamisega saad ka algaja poliitikuna aidata kaasa sellele, et erakonnasisesed valiku- ja edutamisprotsessid oleksid õiglased ja läbipaistvad.

 • Võid küsida näiteks, kas ja kuidas toetab erakond naisliikmeid, kuidas uusi liikmeid värvatakse ja kuidas hoolitsetakse selle eest, et nad erakonna tegevusse sisse elaksid.
 • Mõistmaks, milline on erakonna siseelu ja õhkkond ning kas see, mida räägitakse, on sulle vastuvõetav, võid alguses osaleda erakonnatöös toetajaliikmena.
 • Mõtle, kas sul on erakonnas sõpru-tuttavaid, kelle käest uurida, milline on erakonnasisene õhkkond, kuidas suhtutakse eksimustesse jne.
 • Küsi, kuidas on naised erakonnas esindatud ning millist edu saavutanud (nt kui palju on olnud erakonnast pärit naissoost ministreid, vallavanemaid, linnapeasid).
 • Liikmete arendamiseks on erakondadel erinevaid algatusi, nagu mentorlus ja koolitused, sh meediakoolitused, mis aitavad poliitikas alustajatel ületada teada-tuntud barjääre. Küsi, millised algatused on erakonnas loodud ning kes võiks erakonnas sinu mentor olla.
 • Hinda, kas erakonna juhtkonna valimised, valimisnimekirjade koostamise reeglid jms on selgelt kirjas, toetavad naiste osalemist erakonna töös ning valimiskampaanias.


Erakonnad pakuvad sageli mentorlust või meediakoolitust, et nende liikmed oleksid meediasuhtlusest teadlikumad.

 • Kui tunned end meediaga suheldes ebakindlalt, palu koolitust, mis aitab lihvida esinemis- ja väljendus- või meediasuhtluse oskusi.
 • Uuri, millised on võimalused pidada erinevates olukordades erakonna kommunikatsioonijuhiga nõu.
 • Uuri, kas erakond saab anda soovitusi, milliseid meediakanaleid ja -platvorme kasutada, milliseid vältida.


Erakond pakub oma liikmetele igapäevaselt ja eriti valimiskampaania ajal erinevaid ressursse, mille seas on ruumide kasutamise, rahastuse jms kõrval ka info, figureerimine välireklaamil ja kampaaniamaterjalidel, esinemine debattides jms immateriaalne.
Eeldatavalt ei ole ressursside jaotamine liikmete vahel võrdne, kuid nendele juurdepääsu reeglid peaksid olema selged.

 • Uuri, kuidas toimub erakonnas kandidaatide rahastamine – millised on vastavad reeglid ja tingimused. Kui kandidaatide rahastamist puudutavad reeglid või otsused annavad meessoost kandidaatidele naiste arvelt eeliseid, on see ebaõiglane, millele saad tähelepanu juhtida.


Erakonnatöö on paljudele palgatöö ja koduste kohustuste kõrval lisakohustus. Võta seda kui enda uut hobi! Võid juhtida tähelepanu kohtadele, kus erakond saab toetada oma liikmete töö- ja pereelu ühitamist,
peegeldades erakonnale, kuidas nad saaksid erakondlikke kohustusi paremini oma muude tegemistega sobitada.

 • Näiteks võib erakonnal paluda organiseerida ühist lastehoidu õhtuste koosolekute, väljasõitude või muude taoliste väljaspool tavapärast tööaega toimuvate ettevõtmiste ajaks, toetada koosolekutel veebi kaudu osalemist, teha kaugtööd muul viisil jne.
 • Uuri, millistel aegadel toimuvad erakonnas kohtumised ja koosolekud. Kui erakonna koosolekud on hilised ja sul ei ole selleks ajaks lapsehoidu, räägi erakonnale, et see on takistus. Uuri võimalust organiseerida teiste aktiivsete vanematega ühine lapsehoid.

Naised poliitikas kogemuslugu: miks on naisi poliitikasse vaja

Eriti valimiste ajal ja ka hiljem tundsin, et väga paljud inimesed, kes tahtsid head, andsid selliseid soovitusi: räägi madalama häälega, kanna pükse, lõika juuksed ära, pane prillid ette, võta juurde. Need soovitused ütlesid kõik, et minuga on midagi valesti ja ma ei sobi sealt erakonnaesimehe šabloonist läbi. Ma olengi naiselik ja ma ei leia, et see on nõrkus, vaid tugevus. Kuna eeskujusid väga ei ole, siis see ootus on, et juht peaks olema mees või vähemalt väga mehelik naine. Ega pole lihtne, kui need soovitused on kõik „ole nagu keegi teine“, aga ma ei ole. Ma pole sellele survele allunud, aga ei saa öelda, et see mulle üldse korda ei lähe.

Kaja Kallas

See enesetõestamine noore naisena, kus vanemad naiskolleegid käituvad sinu suhtes erakordselt julmalt ja seksistlikult. Kuuled kuulujutte ja intriige, mis viitavad, et sa teed üht või teist või oled sinna valitud muudel kui professionaalsetel põhjustel, on tegelikult olnud äärmiselt julm, valus ja ebaõiglane. Juhin noorte poliitikasse pürgivate naiste tähelepanu sellele, et see võib sageli olla, et sinu kõige hullemad vaenlased võivad olla sinu sookaaslased.

Evelyn Sepp

4. ÜHISKOND JA MEEDIA

Poliitikasse sisenemisel ole meedia tähelepanuks valmis. Meedias ja ajakirjanikus tasub näha võimalust, mis pakub sulle platvormi oma eesmärkide ja seisukohtade tutvustamiseks.

 • Pane kohe alguses paika isiklik piir: mida soovid ja mida ei soovi meediaga jagada.
 • Kaalu (kellegi kaasabil, kel on ajakirjandusmaailmast kogemus olemas), milline on sinu lugu meedias, mis oleks huvitav ja haarav. Milliseid omadusi ja aspekte sa tahad, et sinu puhul esile tõstetakse, milliseid mitte. Milline on kuvand, mida soovid endast luua? Testi oma sõnumit!
 • Räägi endast ajakirjanikele ja ka avalikus sotsiaalmeedias eelkõige tööalaste eesmärkide ja tegevuse kaudu.
 • Suhtle meediaga regulaarselt ja ennetavalt, siis juhid ja kontrollid ennast puudutavat meediasisu paremini. Ära jäta meediasuhtlusesse pikki vahesid, vastasel juhul ei teki kogemust ega harjumust. Arvesta ka, et kui keeldud intervjuud andmast, siis võidakse kasutada varem tehtud intervjuusid – pigem mine, valmista end ette ja juhi ise teemat.
 • Leia endale sobivaimad meediakanalid, avaliku esinemise platvormid, kus tunned end hästi ja mis võimaldavad edasi anda sinu tugevusi (nt kui oled mõne teema asjatundja, siis konverentsidel esinemised, ent võib-olla tunned end kõige mugavamalt just sotsiaalmeedias).
 • Kaalu, millised on meediaväljaanded ja ajakirjanikud, kellega sa koostööd teha ei soovi.
 • Vii ennast meedia õiguste ja kohustustega kurssi. Tea, mida saad teha, kui meedia on eksinud (nt pöördumine Pressinõukokku).


Et vältida negatiivset meediakajastust ja ootamatusi, on kasulik teada mõnda põhireeglit, millest lähtuda.

 • Enne intervjuu või kommentaari andmist tee taustatööd: uuri, kes on meediaväljaande omanik, mis on väljaande või ajakirjaniku suund, stiil ja eesmärk.
 • Enne ajakirjanikuga kohtumist sõnasta enda jaoks jutupunktid. Kirjuta teemast, mida valdad – räägi küsimustest, mida tunned.
 • Vii ise jutt oma töö ja tegevuse sisule ning ära väsi oma tööd tutvustamast.
 • Tee kokkulepped ajakirjanikuga enne intervjuud, mitte pärast (näiteks kui soovid lugu enne ilmumist näha ja millistel teemadel sa ei soovi peatuda).
 • Arvesta, et naispoliitikute puhul võidakse pöörata rohkem tähelepanu nende välimusele ja füüsilisele olekule.


Pane tähele ja anna tagasisidet kohatute olukordade puhul 
(asjakohatud intervjuuküsimused, meespoliitik haigutab, kui paneelis kõneled; sind saadetakse koosolekul kohvi keetma, kui sisuarutelu käib; sinu ettepanekud kaovad failist).

 • Provotseerivate küsimuste ja olukordade puhul räägi seda, millest sina tahad rääkida, ja väldi provokatsiooniga kaasa minemist.
 • Ole valmis, et esitada võidakse küsimusi, mille osas polnud kokkulepet ja milleks sa valmistunud pole. Kui nii juhtub, siis ütle, et selles pole kokku lepitud!
 • Ära karda anda kriitilist tagasisidet ajakirjanikule, kes küsib sobimatuid küsimusi. Näiteks väldi kaasa minemist küsimustega, mida küsitakse sinult kui „emalt“, „abikaasalt“ vms. Sa oled poliitikuna meedias kui poliitik, mitte ema või naine.
  Vahel aitab soostereotüüpide või seksismiga seotud negatiivsest kogemusest rääkimine või avalikustamine. Nt. 2020. a avalikustasid Eesti naised oma kogemusi misogüünsete rünnetega sotsiaalmeedias.
  Meediasuhtluses näita ka ise head eeskuju ja väldi soolisi stereotüüpe, mis kahjustavad nii sind ennast kui ka teisi poliitikas tegutsevaid või sinna pürgivaid naisi.

Naised poliitikas kogemuslugu: meedia

Seda ma ise tajun, et naist peetakse vähem tõsiseltvõetavaks või naiivseks ja ma saan aru, kust see tuleb. Aga see, et proovida asju ratsionaliseerida ja ründamise asemel proovida selgitada, võtta see pilt suuremaks ja mitte vastandudes pisikest siilu arutada.

Pidulikul üritusel pöördub ajakirjanik minu poole ja ma üldse ei saanud aru, et mis see küsimus on, aga ajakirjanik ütleb mulle, et palun keerutage. Ma jooksin täiesti kokku, ma ei saanud aru, mida keerutada? Ma arvasin, et täna räägitakse kõnest. Ma otsustasin siis ise viia ajakirjanikuga jutu sinna, kuhu ma arvasin, et see vestlus peaks olema.

Riina Sikkut